Słownik pojęć finansowych

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi, przechowuje, przetwarza i udostępnia informacje związane z historią kredytową klientów banków, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich spłat. W BIK znajdują się wszelkie niezbędne informacje i dane, z których korzystają udzielający kredytów.

Forma zabezpieczenia dla banku, którą stosuje się poprzez ulokowane na rachunku bankowym określonej sumy pieniędzy. Pożyczkobiorca upoważnia tym samym bank do pobierania środków, które pokryją należność po upływie określonego czasu.

To suma wszystkich kosztów związanych z kredytem, jaką kredytobiorca zobowiązuje się spłacić zgodnie z zawartą umową kredytową. Kosztami są np. odsetki, czy prowizja za udzielenie kredytu lub ubezpieczenie.

Forma zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości środków finansowych, która polega na przekazywaniu należności kredytobiorcy przez inną osobę na rzecz banku. Cesja może być każdą należnością, jeśli nie jest regulowana w inny sposób.

Technika polegająca na tym, że do zakupionego produktu klientowi oferowane są dodatkowe opcje związane z nabytym produktem, lub uzupełniające go.

Ujemne saldo na rachunku bankowym, powstałe wskutek wypłacenia z tego rachunku większej ilości środków, niż znajdującej się na koncie.

Jest planem spłaty kredytu, zawierającym terminy oraz sumy wszystkich rat kredytu. W planie zawarte są również kwoty rat kapitałowych, odsetkowych oraz kwota kredytu, pozostała do spłaty.

Podpisany dokument, niezawierający uzupełnionej treści. Podpisujący ma świadomość, że dokument jest pusty i podpisuje go na własną odpowiedzialność.

Wzrost średniego poziomu cen w gospodarce, co w konsekwencji prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym jest deflacja – spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce, który przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza.

Dopisywanie odsetek do kwoty kapitałowej. Powiększenie kapitału o narosłe odsetki wygenerowane przez ten kapitał.

Czasowe zawieszenie spłaty całej raty kredytu, bądź jego części. W okresie karencji kredytobiorca spłaca odsetki, lub jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu. Zakończenie okresu karencji wiąże się z tym, że kredytobiorca ma obowiązek do regularnej spłaty kredytu. Karencja może trwać od 1 do 3 miesięcy.

To nic innego jak karta płatnicza, która wydawana jest przez bank wraz z przyznaniem limitu kredytowego. Wykonywane transakcje rozliczane są w zakresie posiadanego limitu. Zazwyczaj, do wydania karty kredytowej, nie jest potrzebny rachunek płatniczy. Raz w miesiącu bank przysyła zestawienie transakcji oraz informację o spłacie kredytu.

Dzień rozliczania wyciągu ustala się indywidualnie. Można wybrać jeden z następujących dni każdego miesiąca: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28. Zmiany dnia rozliczenia można dokonać podczas korzystania z karty. Od dnia, w którym wygenerowany zostanie wyciąg występuje 24-ro dniowy okres bezodsetkowy. Po upływie tego terminu należy spłacić zadłużenie.

To dzień w którym mija termin bez odsetkowej spłaty zadłużenia. Minimalna spłata wynosi 5% z kwoty wygenerowanej na wyciągu.

Jeśli występuje natychmiastowa spłata, w pierwszej kolejności należy spłacić właśnie ją. W następnej kolejności zaś należy uregulować należność kwoty minimalnej. Pokrycie obydwu kwot jest o tyle ważne, że nie zostaną naliczone opłaty za obsługę nieterminowej spłaty.

Na kwotę do natychmiastowej spłaty składają się:
• nieskapitalizowane odsetki, których kapitalizacja mogłaby przekroczyć limit karty
• kwota, o którą przekroczony został przyznany limit
• nieuregulowany kapitał.

To część zadłużenia, która powinna zostać spłacona w terminie wskazanym na wyciągu miesięcznym.

To okres do 54 dni, w którym należy spłacić kredyt bez odsetek. Dotyczy on jedynie transakcji bezgotówkowych. W sytuacji, gdy spłata zadłużenia nie zostanie uregulowana, bank nalicza odsetki za okres od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty.

Odsetki naliczane są:
• od całości kwoty – od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty zadłużenia
• od pozostałej kwoty do spłaty – od dnia częściowej spłaty do momentu spłaty całości należności.

Połączenie dwóch lub więcej zobowiązań w jedno. Terminy, warunki spłaty oraz oprocentowania są wówczas ujednolicone. Uzyskujesz tylko jedną ratę.

Możemy rozumieć go jako odsetki lub jako koszt w ujęciu procentowym, który jest żądaną przez wierzycieli stopą zwrotu ponoszonego przez wierzyciela ryzyka kredytowego. Wiąże się z otrzymaniem odsetek oraz rat kapitałowych w określonym terminie.

To kredyt, który udziela się osobie fizycznej, na kwotę nieprzekraczającą 255.550 zł, na cele prywatne. Kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką. Kredyt ten daje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy, otrzymania szkicu umowy, wyjaśnień, gdy nastąpi odmowa udzielenia kredytu, oraz wszystkich niezbędnych informacji.

Przykładem kredytu konsumenckiego może być:
• kredyt gotówkowy
• pożyczka gotówkowa
• karta kredytowa
• kredyt odnawialny
• kredyt samochodowy
• kredyt ratalny na zakupy.

Do kredytu konsumenckiego nie zalicza się:
• kredytu na zakup mieszkania
• kredyt na finansowanie działalności gospodarczej
• kredyt darmowy (bez żadnych kosztów).

To zabezpieczenie zobowiązania klienta wobec banku stworzonego na skutek zawarcia umowy kredytowej. W sytuacji niezależnej od klienta, objętej ubezpieczeniem np. od zalania, świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone na rzecz banku. Wiąże się to ze zmniejszeniem zadłużenia kredytowego. Decyzją banku odszkodowanie może zostać wypłacone klientowi.

Z kredytem odnawialnym wiąże się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, posiadający stale dostępną linię kredytową, mogącą zostać wykorzystaną na dowolny cel. Kredyt odnawialny nie jest tym samym co debet.

Przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na rzecz udzielającego kredytu banku.

Jedynym właścicielem pojazdu pozostaje klient, bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. W przypadku, gdy spłata kredytu nie zostanie uregulowana bank może przejść pojazd w całości.

Zabezpieczenie ustanawia się na pojeździe objętym kredytowaniem. Zabezpieczenie, które jest konieczne, to przewłaszczenie (częściowe lub pod warunkiem zawieszającym pojazdu wraz z cesją praw z polisy AC).

Kwotą kredytu nazywamy całościową sumę środków, które wypłacane są przez bank na postawie umowy kredytu. Kwota kredytu obejmuje wszystkie wypłacane środki z uwzględnieniem opłat i prowizji.

Dochód banku, określony przez cały okres kredytowania, który zazwyczaj zależy od sumy przyznanego kredytu, wysokości stopy procentowej oraz dodatkowych elementów pożyczkowych. Do zmiany wysokości marży wymagany jest aneks do umowy kredytowej.

Nieprzekraczalny termin w którym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu. Okres kredytowania określany jest przez umowę kredytową.

Określony czas na jaki bank pożycza ustaloną sumę pieniędzy. Długość trwania okresu kredytowania ściśle wiąże się z wysokością comiesięcznej raty spłaty kredytu.

To suma, na którą składają się raty kapitałowe oraz rata odsetkowa.

Wartość procentowa, podawana w skali roku, ukazująca stopę oprocentowania. To według niej określa się naliczane odsetki od przekazanego kapitału.

Oprocentowanie zmieniające się w trakcie trwania kredytu. Zazwyczaj dotyczy produktów długoterminowych, zależnych od stawki WIBOR. Oprocentowanie zmienne jest zabezpieczeniem dla banku w razie zmian na rynku, które wiążą się z kosztami kredytów.

Zobowiązanie innej osoby niż kredytobiorca do spłaty kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie ureguluje należności kredytowych.

Przedłużenie okresu kredytowego.

Wstępna gwarancja otrzymania danej sumy pieniędzy od banku; udzielenie kredytu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w okresie pomiędzy zawarciem promesy kredytowej a podpisaniem umowy mogą zaistnieć sytuacje dyskredytujące szanse na kredyt.

Jednorazowa opłata za udzielenie kredytu lub innych usług. Prowizję pobiera się wedle określonych reguł. Można ją spłacić od razu lub też może zostać dodana do kredytu.

Różnica pomiędzy określonymi wielkościami wyrażona w procentach.

Rodzaj rachunku bankowego na którym prowadzone są rozliczenia – zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Tzw. ROR, to rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Jest podstawowym produktem bankowym, który określa się mianem „konta osobistego”. Rachunek ten służy do rozliczeń finansowych. Aby założyć rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowych należy ukończyć 13 lat.

Uruchomienie nowego kredytu w zamian za stary kredyt. Do refinansowania kredytu dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy warunki starego kredytu są znacznie gorsze niż te, które aktualnie oferuje się na rynku. Kredyt refinansowany nie jest wolny od prowizji.

Zmiana wcześniejszych warunków umowy. Wynika zazwyczaj z problemów ze spłatą zobowiązania zgodną z obwiązującym harmonogramem.

Do form restrukturyzacji można zaliczyć:
• odroczenie spłaty kapitału – przez określony czas spłacane będą jedynie odsetki od kredytu; kapitał, który został zawieszony dopisywany jest do pozostałych rat
• wydłużenie okresu kredytowania – pozostała do spłaty kwota zostaje rozłożona na nowy, dłuższy czas kredytowania.

Czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wiąże się z kredytem konsumenckim, a także ustawą z nim związaną. Banki wyliczają ją zgodnie z tym samym obowiązującym wzorem oraz zasadami, które zostały zawarte w ustawie.

RRSO uwzględnia:
• oprocentowanie kredytu
• koszty (opłaty, prowizje).

Wysokość RRSO zależy od wielu czynników takich jak:
• rodzaj kredytu, dla którego zostaje wyliczona
• okresu spłaty kredytu
• sposób wypłaty i spłaty kredytu.

Metoda oceny wiarygodności kredytobiorcy; ocena ryzyka kredytowego. Zazwyczaj przedstawiany jest w postaci punktowej – im więcej punktów, tym większa wiarygodność kredytowa.

W ocenie scoringowej pod uwagę brane są między innymi:
• wykonywany zawód
• wykształcenie
• status mieszkaniowy
• wysokość miesięcznych dochodów
• liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy
• posiadane rachunki bankowe
• posiadanie samochodu
• posiadane karty płatnicze.

Analiza tych danych pozwala na obliczenie tzw. punktu odcięcia, który stanowi dolny pułap przyznania kredytu. Osoby, które uzyskały punktację niższą niż punkt odcięcia, spotkają się z negatywną decyzją banku. Mogą jednak przedstawić dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań lub ubiegać się o niższą sumę kredytu.

Różnica występująca między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów. Udzielenie kredytu w innej walucie wiąże się z przeliczeniem kredytu. Przy spłacie kredytu bierze się pod uwagę aktualny kurs sprzedaży określonej waluty.

Część kredytu, którą udostępniania się pożyczkobiorcy w określonym w umowie czasie.

Zabezpieczenie spłaty należności w postaci ubezpieczenia np. od utraty pracy. Czasami jest obowiązkowo wymagane przez bank udzielający kredytu.

Umożliwiają, na określonych warunkach, czasowe odroczenie spłaty raty zobowiązania.

Częściowa lub całkowita spłata kredytu, która nie jest przewidziana w harmonogramie.

Rodzaj papieru wartościowego stosowanego jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Weksel sporządzany jest według ściśle określonego wzoru, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty należnej sumy pieniędzy właścicielowi weksla.

Uśredniona stopa procentowa obowiązująca banki, które pożyczają sobie pieniądze na rynku międzynarodowym (Warsaw Interbank Offer Rate).

Pytanie o możliwość udzielenia pożyczki od banku. Zapytania kredytowe zapisywane są w BIK, co wpływa na późniejszą ocenę punktową Biura Informacji Kredytowej.

Zabezpieczenie kredytu, które wykorzystywane jest w przypadku kredytów samochodowych. W dowodzie rejestracyjnym samochodu dokonuje się wpisu, który oznacza, że bank może sprzedać pojazd w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie spłata zadłużenia.

Zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty zadłużenia wraz z naliczonymi odsetkami. Zdolność kredytowa jest niezbędnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby otrzymać kredyt.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami