Słownik pojęć finansowych

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Akceptant to jedno z kluczowych pojęć dotyczących transakcji (czynności) wekslowych. Akceptant to osoba fizyczna lub prawna przyjmująca należność wynikającą z weksla i w wekslu opisaną. Akceptant występuje w czynności wekslowej dotyczącej weksla trasowanego czyli ciągnionego.

Akceptant weksla to jedna ze stron transakcji wekslowej, jest nim trasat po przyjęciu weksla. Czynność przyjęcia weksla wymaga złożenia na nim podpisu pod rygorem nieważności. Moment złożenia podpisu na wekslu przez trasata (akceptanta) nazywamy akceptem.

Akredytywa at sight to akredytywa płatna za okazaniem. Jest to rodzaj takiej akredytywy, w której bank zobowiązany jest do natychmiastowego jej opłacenia, gdy tylko zostanie mu okazana jej dokumentacja.

Akredytywa back to back zwana jest zamiennie akredytywą wiązaną. Jest takim rodzajem płatności, zazwyczaj w obrocie międzynarodowym, w którym dokonywana jest jakaś akredytywa na podstawie innej akredytywy. Mamy do czynienia z taką sytuacją w momencie importu i eksportu towarów

Akredytywa importowa nazywana także bywa akredytywą własną i jest rodzajem akredytywy. Akredytywa taka jest jedną z form płatności. Akredytywa dotyczy zazwyczaj płatności międzynarodowych, jednakże stosunkowo rzadko zdarza się, iż jest to instrument stosowany w transakcjach wewnątrz jednego kraju. Akredytywa jest formą płatności warunkowej, co oznacza, iż płatność nastąpi po przekazaniu instytucji która dokonać ma płatności wymaganych dokumentów. Instytucją wymagającą okazania dokumentacji i realizującą płatność jest zazwyczaj bank.

Akredytywa odnawialna (inaczej zwana rewolwingowa) jest takim szczególnym rodzajem akredytywy, która możliwa jest w sytuacji regularnych dostaw pomiędzy eksporterem i importerem. Akredytywa w takiej sytuacji może być odnawiana w zależności od wartości eksportowanych i importowanych towarów.

W akredytywach wyszczególnić możemy takie, w których beneficjentem płatności może być jeden konkretnie wskazany podmiot lub uprawnienia takie mogą być przekazane. W przypadku, gdy uprawnienia wynikające z akredytywy mogą być przekazane przez beneficjenta, mówimy właśnie o akredytywie przenośnej.

Awal – to poręczenie wekslowe. Jest to czynność prawna polegająca na wzięciu na siebie współodpowiedzialności za zobowiązanie osoby podpisującej się na wekslu. Poręczenie takie nie musi jednak dotyczyć całości zobowiązania wekslowego.

Banki specjalistyczne to banki, które zostały powołane w ściśle określonych celach, by realizować lub wspierać realizację konkretnych zadań, strategii, wytycznych. Przykładowym celem powołania banku może być na przykład wspieranie działań ekologicznych czy wsparcie sektora budownictwa mieszkaniowego. Zaznaczyć tu należy, iż banki centralne także nazwać można bankami specjalistycznymi, gdyż zostają one powołane w celu realizacji polityki państwa

Banki specjalne to inna, tożsama nazwa banków specjalistycznych, które – w przeciwieństwie do zwyczajnych banków komercyjnych – mają za zadanie realizację ściśle określonych celów. Bankiem specjalnym może być zarówno bank prywatny jak i państwowy.

Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi, przechowuje, przetwarza i udostępnia informacje związane z historią kredytową klientów banków, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich spłat. W BIK znajdują się wszelkie niezbędne informacje i dane, z których korzystają udzielający kredytów.

Blokada środków na rachunku bankowym to sytuacja, w której bank z różnych powodów blokuje daną kwotę na rachunku bankowym i kwota ta nie jest dostępna do dyspozycji osoby, która jest właścicielem rachunku. Blokada taka może być spowodowana czasem księgowania transakcji i może powodować różnice pomiędzy saldem dostępnym a saldem rzeczywistym. Inną zupełnie jest blokada środków, która została dokonana przez uprawniony organ egzekucyjny na przykład poprzez komornika. Kwota taka zwyczajowo blokowana jest przez bank na czas siedmiu dni i w czasie tym bank kontaktuje się z organem egzekucyjnym w celu wyjaśnienia blokady. Po tym czasie, po potwierdzeniu należności, bank przekaże organowi egzekucyjnemu kwotę zadłużenia, o ile cała ona jest osiągalna na zajętym rachunku.

To suma wszystkich kosztów związanych z kredytem, jaką kredytobiorca zobowiązuje się spłacić zgodnie z zawartą umową kredytową. Kosztami są np. odsetki, czy prowizja za udzielenie kredytu lub ubezpieczenie.

Najbardziej rozpowszechnionym terminem ekonomicznym związanym bardzo blisko z terminem “cedent” jest cesja. Cesja to przekazanie komuś swoich praw lub zobowiązań. W cesji wyróżnić możemy dwie osoby uczestniczące w procesie cesji czyli przekazaniu praw: cedenta i cesjonariusza. Cedent to osoba pozbywająca się pewnych praw natomiast cesjonariusz to osoba przyjmująca na siebie prawa cedenta. Wierzyciel dokonujący cesji przekazuje swoje prawa cesjonariuszowi np. do długu- zobowiązania. Dłużnik nie musi wyrażać zgody na cesję, czyli przekazanie wierzytelności np. do firmy windykującej.

Terminy cedent i cesjonariusz związane są z czynnością prawną nazywaną cesją. Cesja to czynność, w której jedna ze stron umowy zostaje zastąpiona przez zupełnie innym pdmiot. Cesja wymaga podpisania umowy, a cedent i cesjonariusz to dwa podmioty pomiędzy którymi następuje cesja. Cedent to osoba, która zostaje w umowie zastąpiona przez cesjonariusza. Cesjonariusz staje się tą stroną umowy, którą uprzednio był cedent.

Forma zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości środków finansowych, która polega na przekazywaniu należności kredytobiorcy przez inną osobę na rzecz banku. Cesja może być każdą należnością, jeśli nie jest regulowana w inny sposób.

Cesjonariusz to jedna ze stron operacji zwanej cesją. Cesja to przekazanie praw i zobowiązań wynikających z jakiejś umowy na inną osobę niż ta, która pierwotnie umowę podpisała. Efektem tego jest sytuacja, w której jedna ze stron umowy zostaje zastąpiona inną osobą. Cesjonariusz to osoba przyjmująca na siebie prawa i obowiązki wynikające z danej umowy która jest przedmiotem cesji natomiast druga strona czyli osoba zbywająca prawa i obowiązki wynikające z umowy to cedent.

Cesja jest czynnością, w której pewne prawa lub obowiązki wynikające z jakiejś umowy przechodzą z jednego podmiotu na inny. Strony tego przeniesienia nazywamy cedentem i cesjonariuszem, a sama czynność może zostać nazwana scedowaniem. Cesja wierzytelności to sytuacja, w której wierzyciel ceduje na inną osobę wierzytelność

Cesja to inaczej przelew, przy czym nie należy tu mieć na myśli zwykłego przelewu z rachunku bankowego, a raczej przeniesienie pewnych praw i / lub zobowiązań. Cesja to przeniesienie praw i zobowiązań z jednego podmiotu (osoby) na inną. Taka forma zabezpieczeniu kredytu uruchamiana jest w sytuacji, gdy pierwotny kredytobiorca nie reguluje na czas swoich zobowiązań finansowych. Wówczas następuje przeniesienie pewnych praw lub zobowiązań na inną osobę tak, aby zaspokoić roszczenia kredytobiorcy.

Technika polegająca na tym, że do zakupionego produktu klientowi oferowane są dodatkowe opcje związane z nabytym produktem, lub uzupełniające go.

Ujemne saldo na rachunku bankowym, powstałe wskutek wypłacenia z tego rachunku większej ilości środków, niż znajdującej się na koncie.

Depozyt to kapitał powierzony instytucji bankowej przez klienta. Za taki kapitał powierzony bankowi, bank wypłaca klientowi odsetki. Odsetki te stanowią zatem koszt tak uzyskanego kapitału, którym bank może obracać (na przykład poprzez udzielanie kredytów). Przez klientów banku depozyty nazywane są lokatami i jest to najczęściej używany termin oznaczający zdeponowanie własnych środków finansowych w banku. Wśród depozytów możemy wyróżnić takie, w których został oznaczony termin zwrotu środków klientowi przez bank oraz depozyty bezterminowe. Wysokość odsetek które bank wypłaca klientowi zależna jest właśnie od tego czy mamy do czynienia z depozytem terminowym czy bezterminowym

Jeden z dwóch głównych rodzajów depozytów, które klient banku może w nim umieścić (zdeponować). Depozyt gotówkowy oznacza oddanie w depozyt (zdeponowanie) w banku na czas określony lub nieokreślony gotówki, w odróżnieniu od depozytu, którym przedmiotem zdeponowania są papiery wartościowe jak czeki czy weksle.

Depozyt na żądanie to taki depozyt, w umowie którego nie zawarto konkretnej, ściśle określonej daty jego spłaty. W depozycie takim spłata następuje w każdej oczekiwanej przez składającego depozyt dacie.

Nazwa tego pojęcia pochodzi od francuskiego sformułowania “devise” oznaczającego ni mniej ni więcej jak “waluty”. Samo słowo dewizy nie oznacza jednak dosłownie waluty, ale różnego rodzaju papiery wartościowe (bądź inne środki płatnicze) wystawione w walutach obcych.

Określony czas na jaki bank pożycza ustaloną sumę pieniędzy. Długość trwania okresu kredytowania ściśle wiąże się z wysokością comiesięcznej raty spłaty kredytu.

Domicyliat jest jednym z uczestników obrotu wekslowego i jest to oznaczenie siedziby (miejsca) w którym weksel ma zostać opłacony.

Dyskonto jest pojęciem związanym z sytuacją, gdy papiery wartościowe zostaną wykupione przed terminem. Wówczas wartość nominalną papierów wartościowych bank pomniejszy o pewną kwotę i tę właśnie kwotę nazywamy dyskontem. Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe znaczenie terminu “dyskonto” nie jest jedynym używanym w ekonomii. Generalnie w przypadku pojęcia dyskonto możemy mówić o jego trzech zasadniczych pojęciach znaczeniowych:

  • dyskonto handlowe
  • dyskonto wekslowe
  • dyskonto finansowe

Początkowo objaśnione przez nas znaczenie pojęcia “dyskonto” wyjaśniliśmy właśnie w perspektywie de facto dyskonta weksla.

Pozostałe dwa znaczenia to odpowiednio:

  • dyskonto handlowe – ujmując najprościej to odsetki pożyczki płacone “z góry”
  • dyskonto finansowe zaś to metoda obliczania kapitału i jego wartości na podstawie szacunków co do jego wartości w danej perspektywie czasowej

1Dyskonto weksla to sytuacja, gdy weksel wykupiony zostaje przed terminem określonym w wekslu i jest to wykup na kwotę niższą niż określona w dokumencie wekslowym. Kwota ta to właśnie kwota dyskonta czyli różnica między kwotą widniejącą a dokumencie a kwotą zapłaconą faktycznie.

 

Faktorant to strona czynności faktoringu czyli finansowania na podstawie jeszcze nie zapłaconych faktur przez podmiot, na który została wystawiona. Faktorant to podmiot wystawiający fakturę i który dostarcza je do instytucji, która ma je sfinansować w ramach usługi zwanej faktoringiem.

Faktoring mieszany jest produktem (usługą) – połączeniem faktoringu właściwego i niewłaściwego. W faktoringu właściwym ryzyko braku płatności spoczywa na banku, natomiast w faktoringu niewłaściwym ryzyko to spoczywa na tym podmiocie, który fakturę wystawił. Faktoring mieszany będzie zatem usługą niejako pokrewną, w której ryzyko to jest przenoszone tylko w momencie osiągnięcia jakiejś części zapłaty.

Faktoring niewłaściwy jest jedną z istniejących form usługi zwanej faktoringiem. Faktoring to finansowanie przez bank faktury, która nie została opłacona przez podmiot, który daną fakturę winien był zapłacić. Wyróżniamy faktoring właściwy, niewłaściwy i mieszany. Różnica w tych trzech rodzajach faktoringu polega na tym, iż w każdym z nich inny podmiot ponosi ryzyko wystąpienia sytuacji, w której podmiot wymieniony na fakturze nie realizuje płatności. Faktoring niewłaściwy jest tym rodzajem, w których to beneficjent finansowania czyli wystawca faktury ponosi całkowite ryzyko takiej sytuacji i bank finansujący fakturę może domagać się zwrotu środków wypłaconych wystawcy faktury.

Faktoring właściwy jest rodzajem faktoringu. Faktoring to czynność, w której płatność faktury dokonuje inny podmiot niż wskazany na fakturze. Płatności takiej dokonują podmioty finansowe, najczęściej banki, które oferują usługę faktoringu. Faktoring jest usługą płatną. Podmiot realizujący zapłatę faktury bierze na siebie ryzyko, iż faktura nie zostanie opłacona przez podmiot do tego zobowiązany i za to właśnie ryzyko podmiot finansujący pobiera opłaty. Taka forma czynności nosi nazwę faktoringu właściwego, gdy właśnie ryzyko transakcji bierze na siebie bank lub inna instytucja realizująca usługę faktoringu.

Obrót wekslowy ma swoich różnych uczestników, ale nie w każdej transakcji wekslowej występują oni wszyscy. Głównymi uczestnikami są wystawca, płatnik i remitent i te trzy strony występują w każdej czynności wekslowej. Wystawca to osoba fizyczna lub prawna która wystawia weksel, płatnik to osoba zobowiązana do płatności a remitent to osoba która ma otrzymać zapłatę za weksel.

Gwarancje kredytowe to gwarancje udzielane przez instytucję finansową (bank prywatny, ale przeważnie państwowy) jako wsparcie rozwoju gospodarki

Gwarancja spłaty kredytu nie jest udzielana przez kredytobiorcę jak mogłoby się wydawać ale przez podmiot trzeci. Bank, czasem komercyjny ale raczej zazwyczaj państwowy, udziela takiej gwarancji wobec podmiotu, który udziela kredytu a zatem kredytodawcy. Gwarancja taka ma zastosowanie w sytuacji gdy dłużnik czyli kredytobiorca nie jest w stanie terminowo realizować swoich zobowiązań czyli spłacać kredytu zgodnie z harmonogramem przyjętym przez obie strony w momencie podpisania umowy kredytowej. Gwarancje spłaty kredytu udzielane są przeważnie przez instytucje państwowe i mają charakter państwowego, interwencyjnego wsparcia podmiotów gospodarczych.

Gwarancja zwrotu zaliczki to zobowiązanie podmiotu który zaliczkę przyjmuje to jej całkowitego zwrotu w sytuacjach, które wyszczególnione są w umowie lub regulaminie świadczenia usługi.

Jest planem spłaty kredytu, zawierającym terminy oraz sumy wszystkich rat kredytu. W planie zawarte są również kwoty rat kapitałowych, odsetkowych oraz kwota kredytu, pozostała do spłaty.

Hipoteka kaucyjna, podobnie jak hipoteka zwykła, jest rodzajem zabezpieczenia kredytu i jako taka jest jedną z najbardziej popularnych form zabezpieczenia interesów kredytodawcy. Wyróżnić możemy hipotekę zwykłą i kaucyjną, przy czym w tej pierwszej określona jest wyraźnie kwota jaką stanowi zabezpieczenie kredytu, natomiast przy hipotece kaucyjnej mówimy o kwocie przyszłego zabezpieczenia i w takim przypadku wartość zabezpieczenia jest szacunkowa.

Hipoteka ustawowa jest rodzajem hipoteki. Jest szczególnym rodzajem hipoteki, która nie wymaga dokonania wpisu w księdze wieczystej; podstawą takiej hipoteki nie jest wpis do księgi a zapisy ustawy, dlatego też hipoteka taka nazywana jest ustawową. Hipoteka taka powstaje już w samym momencie zaistnienia okoliczności opisanych w ustawie.

Hipoteka zwykła jest dość znanym i powszechnie stosowanym mechanizmem w transakcjach i umowach finansowych. Z hipoteką zwykłą mamy do czynienia w sytuacji, gdy znana jest kwota wierzytelności, natomiast hipoteka kaucyjna dotyczy wierzytelności przyszłej, której dokładna kwota nie jest aktualnie znana.

Podpisany dokument, niezawierający uzupełnionej treści. Podpisujący ma świadomość, że dokument jest pusty i podpisuje go na własną odpowiedzialność.

Indos jest pojęciem analogicznym do pojęcia cesji, przy czym indos odnosi się nie do przeniesienia praw i zobowiązań jak w przypadku cesji, ale przeniesienia własności do czeku, weksla lub innych papierów wartościowych. Tak jak w przypadku cesji mamy dwie strony transakcji: cedenta i cesjonariusza, tak w przypadku indosu mamy indosanta i indosatariusza.

Warunki poprawnego przekazania prawa własności do papierów określa Kodeks Cywilny. Określa on jakie muszą być spełnione warunki, aby indos miał realną moc prawną.

Indosant to osoba przekazująca prawa do papierów wartościowych natomiast indosatariusz to osoba przyjmująca je na siebie.

Indosatariusz jest osobą (fizyczną lub prawną) która nabywa weksel i wynikające z niej prawa. Indosatariusz jest zatem stroną indosa – przeniesienia własności weksla (czeku) na inny niż uprzednio wskazany podmiot lub osobę.

Wzrost średniego poziomu cen w gospodarce, co w konsekwencji prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym jest deflacja – spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce, który przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza.

Instrumenty dłużne to wszelkie papiery wartościowe dające możliwość stworzenia zobowiązania pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, należą do nich wszelkiego rodzaju weksle, bony, obligacje.

Kapitalizacja dotyczy odsetek i jest czynnością, w której kwota odsetek jest dopisywana do kwoty kapitału, który to wypracował te odsetki. Różny może być czas (okres), w którym odsetki zostaną doliczone do kapitału, co ma wpływ na wysokość kapitału i przyszłych od niego odsetek. Termin dodania odsetek do kapitału jest nazywany czasem kapitalizacji lub okresem kapitalizacji.

Dopisywanie odsetek do kwoty kapitałowej. Powiększenie kapitału o narosłe odsetki wygenerowane przez ten kapitał.

Kapitalizacja kredytu ma miejsce, kiedy odsetki są doliczane do kapitału, tym samym zwiększając kwotę zobowiązania. W kapitalizacji odsetki wypracowane przez kapitał powiększają tenże kapitał. Czas, po jakim odsetki zostaną przypisane do kapitału nazywamy okresem kapitalizacji lub czasem kapitalizacji.

Karencja kredytu jest czasem, w którym osoba fizyczna lub prawna zwolniona jest z realizowania spłaty należności. Okres karencji i jej warunki wyznacza wierzyciel. Karencja jest rodzajem czasowego, chwilowego wstrzymania konieczności realizacji zobowiązań finansowych dłużnika. Karencja oraz zasady możliwości skorzystania z niej winny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej pomiędzy instytucją udzielającą kredytu a kredytobiorcą. Zasady karencji, aby posiadały moc prawną, muszą być także wolne od tak zwanych klauzul abuzywnych czyli zabronionych i pozostawać w zgodzie z Kodeksem Cywilnym, Prawem Bankowym oraz wszystkimi innymi aktami prawnymi, które regulują relacje kredytobiorcy i kredytodawcy.

To nic innego jak karta płatnicza, która wydawana jest przez bank wraz z przyznaniem limitu kredytowego. Wykonywane transakcje rozliczane są w zakresie posiadanego limitu. Zazwyczaj, do wydania karty kredytowej, nie jest potrzebny rachunek płatniczy. Raz w miesiącu bank przysyła zestawienie transakcji oraz informację o spłacie kredytu.

Dzień rozliczania wyciągu ustala się indywidualnie. Można wybrać jeden z następujących dni każdego miesiąca: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28. Zmiany dnia rozliczenia można dokonać podczas korzystania z karty. Od dnia, w którym wygenerowany zostanie wyciąg występuje 24-ro dniowy okres bezodsetkowy. Po upływie tego terminu należy spłacić zadłużenie.

To dzień w którym mija termin bez odsetkowej spłaty zadłużenia. Minimalna spłata wynosi 5% z kwoty wygenerowanej na wyciągu.

Jeśli występuje natychmiastowa spłata, w pierwszej kolejności należy spłacić właśnie ją. W następnej kolejności zaś należy uregulować należność kwoty minimalnej. Pokrycie obydwu kwot jest o tyle ważne, że nie zostaną naliczone opłaty za obsługę nieterminowej spłaty.

Na kwotę do natychmiastowej spłaty składają się:
• nieskapitalizowane odsetki, których kapitalizacja mogłaby przekroczyć limit karty
• kwota, o którą przekroczony został przyznany limit
• nieuregulowany kapitał.

To część zadłużenia, która powinna zostać spłacona w terminie wskazanym na wyciągu miesięcznym.

To okres do 54 dni, w którym należy spłacić kredyt bez odsetek. Dotyczy on jedynie transakcji bezgotówkowych. W sytuacji, gdy spłata zadłużenia nie zostanie uregulowana, bank nalicza odsetki za okres od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty.

Odsetki naliczane są:
• od całości kwoty – od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty zadłużenia
• od pozostałej kwoty do spłaty – od dnia częściowej spłaty do momentu spłaty całości należności.

Kaucja jest zabezpieczeniem dla banku i jest kwotą wpłaconą (w gotówce lub papierach) i zdeponowaną w banku. Kaucja jest zabezpieczeniem wierzytelności. Kaucja może być wpłacona przez kredytobiorcę lub przez osobę trzecią. Bank zwraca wpłaconą kaucję w momencie, gdy dłużnik zrealizował swoje zobowiązania wobec banku, to jest spłacił należność główną i koszty dodatkowe jak odsetki, prowizje i inne.

Połączenie dwóch lub więcej zobowiązań w jedno. Terminy, warunki spłaty oraz oprocentowania są wówczas ujednolicone. Uzyskujesz tylko jedną ratę.

Możemy rozumieć go jako odsetki lub jako koszt w ujęciu procentowym, który jest żądaną przez wierzycieli stopą zwrotu ponoszonego przez wierzyciela ryzyka kredytowego. Wiąże się z otrzymaniem odsetek oraz rat kapitałowych w określonym terminie.

Kredyt dyskontowy to rodzaj kredytu czyli jednego z produktów bankowych (usługi finansowej oferowanej przez banki). Z kredytem dyskontowym mamy do czynienia wówczas, gdy kredytobiorcą jest osoba, która jednocześnie jest właścicielem weksla. Kredyt jest wtedy wypłacany kredytobiorcy w momencie sprzedaży weksla na rzecz banku. Kwota kredytu jest niższa niż wartość weksla i dzięki temu bank otrzymuje swoje wynagrodzenie za udzielenie kredytu na rzecz kredytobiorcy.

Kredyt konsolidacyjny to kredyt udzielony przez kredytodawcę (bank) w celu spłaty innych, wcześniejszych zobowiązań, najczęściej w sytuacji gdy dłużnik nie jest w stanie terminowo regulować wszystkich swoich zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny udzielany jest by spłacić wcześniej inne zobowiązania i zamienić je wszystkie na jedną ratę, często niższą niż uprzednia łączna suma zobowiązań miesięcznych, a zmniejszenie to wynika zazwyczaj z wydłużenia całkowitego okresu spłacania należności.

To kredyt, który udziela się osobie fizycznej, na kwotę nieprzekraczającą 255.550 zł, na cele prywatne. Kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką. Kredyt ten daje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy, otrzymania szkicu umowy, wyjaśnień, gdy nastąpi odmowa udzielenia kredytu, oraz wszystkich niezbędnych informacji.

Przykładem kredytu konsumenckiego może być:
• kredyt gotówkowy
• pożyczka gotówkowa
• karta kredytowa
• kredyt odnawialny
• kredyt samochodowy
• kredyt ratalny na zakupy.

Do kredytu konsumenckiego nie zalicza się:
• kredytu na zakup mieszkania
• kredyt na finansowanie działalności gospodarczej
• kredyt darmowy (bez żadnych kosztów).

To zabezpieczenie zobowiązania klienta wobec banku stworzonego na skutek zawarcia umowy kredytowej. W sytuacji niezależnej od klienta, objętej ubezpieczeniem np. od zalania, świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone na rzecz banku. Wiąże się to ze zmniejszeniem zadłużenia kredytowego. Decyzją banku odszkodowanie może zostać wypłacone klientowi.

Kredyt obrotowy jest szczególnym rodzajem kredytu i udzielany jest podmiotom gospodarczym. Kredyty te charakteryzują się zazwyczaj niezbyt wielką kwotą pożyczonego od banku kapitału i służą nie poczynionym inwestycjom, ale raczej służą do bieżącej obsługi finansowej firmy.

Z kredytem odnawialnym wiąże się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, posiadający stale dostępną linię kredytową, mogącą zostać wykorzystaną na dowolny cel. Kredyt odnawialny nie jest tym samym co debet.

Przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na rzecz udzielającego kredytu banku.

Jedynym właścicielem pojazdu pozostaje klient, bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. W przypadku, gdy spłata kredytu nie zostanie uregulowana bank może przejść pojazd w całości.

Zabezpieczenie ustanawia się na pojeździe objętym kredytowaniem. Zabezpieczenie, które jest konieczne, to przewłaszczenie (częściowe lub pod warunkiem zawieszającym pojazdu wraz z cesją praw z polisy AC).

Kredyt w rachunku bieżącym jest takim produktem finansowym, w którym nie ma konieczności tworzenia specjalnego, celowego rachunku bankowego, aby wnioskujący o kredyt mógł go otrzymać. Kredyt w rachunku bieżącym będzie ewidencjonowany w tymże rachunku: wszystkie wpłacone kwoty i pobrane przez bank opłaty będą w nim rejestrowane obok innych transakcji na tymże rachunku.

Niektóre produkty bankowe wymagają założenia specjalnego rachunku, który będzie służył do ewidencjonowania wpłat i pobrań związanych z realizacją i obsługą kredytu. Taki kredyt nazwiemy zatem kredytem w rachunku kredytowym. Wpłaty na taki kredyt ewidencjonowane będą na tym właśnie rachunku, natomiast po stronie banku także będą rejestrowane wszystkie opłaty ściągane z tegoż rachunku na poczet obsługi kredytu (raty, odsetki, opłaty, ubezpieczenie i inne).

Kredyt wekslowy dyskontowy to taki kredyt, którego wypłacenie jest równoznaczne ze sprzedażą weksla bankowi, przy czym należy zaznaczyć, iż kwota wypłaconego kredytu jest niższa niż nominalna wartość weksla, a różnica ta jest wynagrodzeniem banku za udzielenie kredytu.

Kwotą kredytu nazywamy całościową sumę środków, które wypłacane są przez bank na postawie umowy kredytu. Kwota kredytu obejmuje wszystkie wypłacane środki z uwzględnieniem opłat i prowizji.

Dochód banku, określony przez cały okres kredytowania, który zazwyczaj zależy od sumy przyznanego kredytu, wysokości stopy procentowej oraz dodatkowych elementów pożyczkowych. Do zmiany wysokości marży wymagany jest aneks do umowy kredytowej.

Nominalna stopa procentowa to stopa procentowa nie uwzględniająca zewnętrznych zmian takich parametrów jak inflacja, które wpływają na realną wysokość stóp procentowych.

Odsetkami niezapadłymi nazwać można takie odsetki, które wynikają z wiążącej strony umowy, dotyczą jednak sytuacji z przyszłości i nie są zobowiązaniem finansowym które wymaga spłaty aktualnie. Odsetki niezapadłe nie są wliczane do aktualnego salda do zapłaty.

Odsetki wymagalne to odsetki, które bank jest zobowiązany wypłacił klientowi banku, który zdeponował w banku oszczędności. Obowiązek wypłaty wymagalnych odsetek wynika z faktu upłynięcia terminu, na jaki klient zdeponował swoje oszczędności w banku.

Nieprzekraczalny termin w którym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu. Okres kredytowania określany jest przez umowę kredytową.

Okres kredytowania to czas, w jakim wierzyciel zobowiązuje kredytobiorcę do spłacenia całkowitej należności kapitału, odsetek, ubezpieczenia i innych składowych zadłużenia.  Okres kredytowania prezentowany jest w ofercie kredytu i następnie wpisany jest w umowie kredytowej jako precyzyjny harmonogram spłaty. W czasie trwania umowy kredytowej okres kredytowania może zostać zmieniony za porozumieniem obu stron, a zmiana ta wymaga obustronnego aneksu do pierwotnej umowy kredytowej.

Opłata z dołu czyli odsetki naliczane z dołu – metoda naliczania odsetek od kredytu dopiero po jego spłaceniu.

Wartość procentowa, podawana w skali roku, ukazująca stopę oprocentowania. To według niej określa się naliczane odsetki od przekazanego kapitału.

Oprocentowanie zmieniające się w trakcie trwania kredytu. Zazwyczaj dotyczy produktów długoterminowych, zależnych od stawki WIBOR. Oprocentowanie zmienne jest zabezpieczeniem dla banku w razie zmian na rynku, które wiążą się z kosztami kredytów.

Płatność z dołu jest terminem oznaczającym zapłacenie za produkt po jego otrzymaniu lub za usługę dopiero po jej wykonaniu. Warto nadmienić, iż warunki płatności winny być uzgodnione przez zamawiającego i wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, najlepiej w formie pisemnej.

Płatność z góry jest pojęciem stosowanym w różnorodnych czynnościach i oznacza dokonanie płatności przed realizacją czynności, za którą opłata ta jest dokonywania. Płatność z góry może dotyczyć zarówno sprzedaży produktu jak i wykonania usługi

Polecenie zapłaty jest usługą oferowaną przez banki i inne instytucje finansowe. Jest wygodnym sposobem na terminowe realizowanie swoich zobowiązań takich jak zapłata rachunków, faktur czy rat. Polecenie zapłaty, mimo iż jest rozwiązaniem stosowanym od wielu lat, nie jest usługą powszechnie znaną i popularną. Polecenie zapłaty to usługa banku, w której to bank właśnie zobowiązany jest przez właściciela rachunku bankowego do terminowego realizowania różnorodnych opłat, takich jak właśnie opłacenie domowych rachunków, faktur czy rat kredytu.

Zobowiązanie innej osoby niż kredytobiorca do spłaty kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie ureguluje należności kredytowych.

Poręczenie jest pojęciem ekonomicznym dość szerokim i jako takie oznacza zobowiązanie do zapłaty należności, która pierwotnie nie jest własną należnością osoby, która dokonuje poręczenia. W sytuacji, gdy dłużnik realizuje swoje własne zobowiązania finansowe, osoba dokonująca poręczenia nie jest zobowiązana do dokonywania żadnych czynności finansowych ani prawnych. Dopiero w sytuacji, gdy dłużnik uchyla się od realizacji swoich zobowiązań, osoba dokonująca poręczenia staje się dłużnikiem, na którym ciąży obowiązek zapłaty roszczenia wierzycielowi.

Poręczenie, w swym najbardziej ogólnym znaczeniu, to wzięcie na siebie współodpowiedzialności za pewne zobowiązanie, najczęściej zobowiązanie finansowe. Poręczenie na wekslu, zwane także jako “awal” to solidarna współodpowiedzialność za zobowiązanie wynikające z weksla.

Rodzaj poręczenia, które zostaje zawarte za pomocą weksla. Poręczenie jest rodzajem zobowiązania, w którym osoba poręczająca lub podmiot poręczający zobowiązuje się do realizacji określonych działań takich jak na przykład terminowa spłata kredytu w sytuacji, gdy pierwotny kredytobiorca nie realizuje swojego zobowiązania. Poręczyciel może wyrazić swoje zobowiązanie poprzez różnorodne działania, a jednym z nich jest podpisanie weksla.

Poręczenie weksla jest realizowane przez poręczyciela – jedną ze stron w obrocie wekslowym. Poręczenie weksla jest zobowiązaniem do realizacji zobowiązania w przypadku, gdy pierwotnie zobowiązany do zapłaty nie realizuje swojego zobowiązania. W przypadku weksla trasowanego będzie to trasat, a w przypadku weksla własnego – wystawca weksla.

Poręczyciel wekslowy to jedna ze stron czynności wekslowej. Czynność ta regulowana jest przez Prawo Wekslowe, a zatem jeśli jest dokonanie niezgodnie z tymże prawem, weksel nie posiada żadnej mocy prawnej. Poręczyciel to osoba (może to być osoba fizyczna lub prawna) która zobowiązuje się przejąć na siebie odpowiedzialność realizacji weksla w przypadku, gdy pierwotnie określony na wekslu podmiot (wystawca lub trasat) nie zrealizuje swojego zobowiązania o czasie.

Produkt bankowy jest gotową, w pełni określoną usługą, którą bank oferuje klientowi (osobie fizycznej lub osobie prawnej). Produkt bankowy jest usługą regulowaną, zgodny musi więc być z szeregiem regulacji prawnych jak ustawa Prawo Bankowe, Kodeks Cywilny i wiele innych. Zapisy niedozwolone to klauzule tak zwane abuzywne. Przykładami produktów bankowych mogą być konta, kredyty, depozyty karty, faktoring. Osoba fizyczna lub prawna, która chce skorzystać z produktu bankowego, podpisuje w formie papierowej lub cyfrowej (elektronicznej) umowę z bankiem, której integralną częścią są regulaminy określające zasady realizowania usługi (produktu) przez bank.

Przedłużenie okresu kredytowego.

Wstępna gwarancja otrzymania danej sumy pieniędzy od banku; udzielenie kredytu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w okresie pomiędzy zawarciem promesy kredytowej a podpisaniem umowy mogą zaistnieć sytuacje dyskredytujące szanse na kredyt.

Jednorazowa opłata za udzielenie kredytu lub innych usług. Prowizję pobiera się wedle określonych reguł. Można ją spłacić od razu lub też może zostać dodana do kredytu.

Prowizja przygotowawcza jest formą opłaty za przygotowanie umowy kredytowej. Jest stosowana przez większość banków, przy czym zaznaczyć należy, iż bank może odstąpić od jej naliczania okresowo lub stale. Prowizja ta powinna zostać opłacona przez kredytobiorcę w momencie podpisania umowy lub w krótkim, oznaczonym przez bank terminie.

Przelew wierzytelności jest czynnością prawną, w której ulega zmianie strona umowy w której zapadła jakaś wierzytelność.

Punkt bazowy jest jedną setną punktu procentowego i jest stosowana w celu ułatwienia podawania pewnych wartości, gdyż stosowanie wyrażenia “jedna setna punktu procentowego” byłoby kłopotliwe i mogłoby wiązać się z niebezpiecznymi pomyłkami. Dla przejrzystości komunikacji w środowisku ekonomicznym i finansowym stosuje się zatem określenie “punkt bazowy”. Dla przykładu dwa punkty bazowe to dwie setne punktu procentowego – prostsze i łatwiejsze określenie części procentów.

Różnica pomiędzy określonymi wielkościami wyrażona w procentach.

Rodzaj rachunku bankowego na którym prowadzone są rozliczenia – zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Rachunki kredytowe to rachunki bankowe, które zostają utworzone (dedykowane) spłacie kredytu. Wszystkie operacje na takim rachunku są niejako ewidencjonowaniem spłat kredytu oraz wszystkich pobranych przez bank opłat w ramach spłacanego kredytu jak zapadłe raty, prowizje, odsetki, ubezpieczenie kredytu i inne opłaty wynikające z realizowanej umowy kredytowej pomiędzy bankiem (kredytodawcą) a kredytobiorcą (klientem banku).

Tzw. ROR, to rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Jest podstawowym produktem bankowym, który określa się mianem „konta osobistego”. Rachunek ten służy do rozliczeń finansowych. Aby założyć rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowych należy ukończyć 13 lat.

To suma, na którą składają się raty kapitałowe oraz rata odsetkowa.

Uruchomienie nowego kredytu w zamian za stary kredyt. Do refinansowania kredytu dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy warunki starego kredytu są znacznie gorsze niż te, które aktualnie oferuje się na rynku. Kredyt refinansowany nie jest wolny od prowizji.

Remitent to termin ekonomiczny powstały na bazie łacińskiego remittens czyli “uwolnić, odesłać”. Remitent to inaczej “odbiorca weksla” czyli osoba fizyczna lub prawna na rzecz której realizowany jest weksel. Warto zaznaczyć, iż kilku remitentów może współdziałać i przyjmować wartość jednego weksla wspólnie. Remitent jest pierwszym wierzycielem na rzecz którego wystawiono weksel.

Zmiana wcześniejszych warunków umowy. Wynika zazwyczaj z problemów ze spłatą zobowiązania zgodną z obwiązującym harmonogramem.

Do form restrukturyzacji można zaliczyć:
• odroczenie spłaty kapitału – przez określony czas spłacane będą jedynie odsetki od kredytu; kapitał, który został zawieszony dopisywany jest do pozostałych rat
• wydłużenie okresu kredytowania – pozostała do spłaty kwota zostaje rozłożona na nowy, dłuższy czas kredytowania.

Indos jest czynnością przeniesienia praw wekslowych i w czynności tej wyróżnić możemy indos imienny, in blanco oraz pełnomocniczy. Indos imienny będzie taką czynnością, w której przeniesienie praw wekslowych występuje tylko na konkretną osobę fizyczną lub prawną. Indos in blanco będzie zatem oczywiście indosem, w którym odbiorca prawa wekslowych (indosatariusz) nie został wskazany.

Czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wiąże się z kredytem konsumenckim, a także ustawą z nim związaną. Banki wyliczają ją zgodnie z tym samym obowiązującym wzorem oraz zasadami, które zostały zawarte w ustawie.

RRSO uwzględnia:
• oprocentowanie kredytu
• koszty (opłaty, prowizje).

Wysokość RRSO zależy od wielu czynników takich jak:
• rodzaj kredytu, dla którego zostaje wyliczona
• okresu spłaty kredytu
• sposób wypłaty i spłaty kredytu.

Ruchomości domowe to jeden z rodzajów ruchomości i wraz z nieruchomościami stanowi majątek właściciela. Ruchomości domowe to termin określające drobniejsze przedmioty o mniejszej wartości niż zwyczajowe wyobrażenie ruchomości, jakimi mogą być np. pojazdy czy kosztowny sprzęt. Ruchomości domowe to przedmioty znajdujące się w domu lub mieszkaniu i wchodzą w skład majątku.

Metoda oceny wiarygodności kredytobiorcy; ocena ryzyka kredytowego. Zazwyczaj przedstawiany jest w postaci punktowej – im więcej punktów, tym większa wiarygodność kredytowa.

W ocenie scoringowej pod uwagę brane są między innymi:
• wykonywany zawód
• wykształcenie
• status mieszkaniowy
• wysokość miesięcznych dochodów
• liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy
• posiadane rachunki bankowe
• posiadanie samochodu
• posiadane karty płatnicze.

Analiza tych danych pozwala na obliczenie tzw. punktu odcięcia, który stanowi dolny pułap przyznania kredytu. Osoby, które uzyskały punktację niższą niż punkt odcięcia, spotkają się z negatywną decyzją banku. Mogą jednak przedstawić dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań lub ubiegać się o niższą sumę kredytu.

Sola weksel to inna nazwa weksla własnego czyli takiego weksla, w którym wystawca zobowiązuje się do dokonania płatności.

Różnica występująca między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów. Udzielenie kredytu w innej walucie wiąże się z przeliczeniem kredytu. Przy spłacie kredytu bierze się pod uwagę aktualny kurs sprzedaży określonej waluty.

W polskim porządku prawnym mamy do czynienia z czterema możliwymi terminami płatności weksla: za okazaniem (zawsze w momencie okazania), w określonej dacie, po dacie i w określonym terminie od danej daty.

Trasant jest pojęciem występującym w czynnościach wekslowych. Trasant jest jednym z trzech głównych stron transakcji wekslowych i jest to osoba fizyczna lub podmiot, który wystawia weksel.

W obrocie wekslowym wyróżniamy cztery podmioty: trasant (wystawca weksla), akceptant (zobowiązał się do zapłaty), remitent (pierwszy wierzyciel wekslowy) i właśnie trasat. Trasat w tego typu czynnościach jest dłużnikiem czyli płatnikiem. Zobowiązanie trasata powstaje poprzez złożenie podpisu na wekslu.

Traty to inaczej weksle trasowane czyli ciągnione – jeden z dwóch głównych rodzajów weksli. Weksle te, inaczej niż weksle własne, posiadają dwie zasadnicze strony czynności: wystawcę i podmiot wskazany do zapłaty i są to dwa różne podmioty. Traty, jak wszystkie inne weksle, muszą być wystawiane zgodnie z Prawem Wekslowym, w przeciwnym razie nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Część kredytu, którą udostępniania się pożyczkobiorcy w określonym w umowie czasie.

Zabezpieczenie spłaty należności w postaci ubezpieczenia np. od utraty pracy. Czasami jest obowiązkowo wymagane przez bank udzielający kredytu.

Aby weksel posiadał moc prawną, musi być sformułowany i wystawiony zgodnie z polskim prawem wekslowym. Jeżeli posiada jakieś wady może okazać się, iż jest dokumentem bez jakiejkolwiek mocy prawnej, dlatego ważnym jest niezwykle, aby spełniał on wszystkie ustawowe wymogi weksla. Abyśmy mogli o jakimś dokumencie powiedzieć, że jest wekslem, musi na nim znajdować się samo słowo weksel i znajdować się w samej treści weksla. Musi także zawierać przyrzeczenie zapłaty w wekslu własnym lub polecenie zapłaty w wekslu trasowanym. Musi także zawierać datę i miejsce tak jego wystawienia jak i płatności.

Umożliwiają, na określonych warunkach, czasowe odroczenie spłaty raty zobowiązania.

Wartość rzeczywista jest pojęciem występującym w ubezpieczeniach. W likwidacji szkody ubezpieczyciel może pomóc w uzyskaniu stanu sprzed wystąpienia szkody lub w uzyskaniu stanu nowego. Wartość rzeczywista, rynkowa i odtworzeniowa to zatem pojęcia, jakie należy poznać przed wykupieniem polisy, aby podjąć decyzję dotyczącą tego jak kompleksowej ochrony potrzebujemy.

Częściowa lub całkowita spłata kredytu, która nie jest przewidziana w harmonogramie.

Rodzaj papieru wartościowego stosowanego jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Weksel sporządzany jest według ściśle określonego wzoru, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty należnej sumy pieniędzy właścicielowi weksla.

Weksel ciągniony jest inną nazwą weksla trasowanego. W obrocie wekslowym wyróżniamy weksel własny i trasowany czyli właśnie ciągniony. Weksel własny to weksel, w którym osoba fizyczna lub prawna wystawiająca weksel składa przyrzeczenie zapłaty, natomiast w wekslu ciągnionym czyli trasowanym wystawca nie składa zobowiązania zapłaty, ale dzieje się wręcz odwrotnie: wystawca weksla zobowiązuje inny podmiot wskazany w wekslu do zapłaty weksla.

Weksel in blanco to weksel, którego jedna z części nie została wypisana. Weksel taki może stanowić zabezpieczenie kredytu w sytuacji, gdy wierzyciel nie otrzymuje spłaty środków na czas określony w umowie kredytowej. Wówczas spłatą kredytu jest weksel, o ile jego wartość przewyższa kwotę wypłaconego kapitału i kosztów kredytu. Czynność ta powoduje, iż bank wypłacający kredyt staje się trasatem czynności wekslowej.

Weksel niezupełny to inna nazwa weksla in blanco czyli weksla, w którym nie wszystkie pola zostały wypełnione. Oznacza to, iż weksle nie jest wypisany w całości. Termin in blanco jest stosowany częściej niż termin weksel niezupełny. Należy nadmienić, iż podpis wystawcy weksla jest warunkiem niezbędnym, abyśmy w ogóle mogli mówić o ważnym dokumencie. Pewne niewypełnione w wekslu pola uważa się za określone w ustawie Prawo Wekslowe.

Weksel może posiadać stronę, która zobowiązuje się do spłaty weksla w sytuacji, gdy nie dokonuje tego osoba pierwotnie do tego zobowiązana z wekslu. Poręczyciel to osoba fizyczna lub prawna która udziela swoistego zabezpieczenia wierzytelności. W sytuacji, w której dłużnik terminowo realizuje swoje zobowiązania finansowe, na poręczycielu nie ciążą żadne obowiązki ani zobowiązania. Sytuacja taka trwa tak długo, jak długo dłużnik terminowo spłaca zadłużenie, jednak w momencie znaczących opóźnień, wierzyciel może wezwać poręczyciela do spłaty zobowiązania za dłużnika.

Weksel trasowany jest rodzajem papieru wartościowego, którego ważność określają przepisy Ustawy Prawo Wekslowe. By dokument miał moc prawną, musi spełniać określone warunki. Wyróżniamy weksle własne i trasowane (ciągnione lub zwane inaczej trata). Weksel własny to taki rodzaj papieru wartościowego w którym wystawca jest jednocześnie zobowiązanym do zapłaty, natomiast w wekslu trasowanym mamy do czynienia z sytuacją, w której uprawnionym do otrzymania należności jest inny podmiot (osoba niż wystawca weksla. Weksel własny jest rodzajem przyrzeczenia, natomiast weksel trasowany jest rodzajem polecenia zapłaty w określonym miejscu i czasie.

Weksel własny jest jednym z dwóch rodzajów weksla. O ile weksel trasowany to rodzaj polecenia zapłaty, o tyle weksel własny to swoiste zobowiązanie do realizacji pewnej płatności w określonym miejscu i czasie. Weksel własny to weksel, w którym wystawca jest jednocześnie zobowiązanym do zapłaty

Weksel z poręczeniem jest rodzajem weksla. Weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym osoba (fizyczna lub prawna) jest obowiązana do zapłaty weksla. Czynności wekslowe są regulowane, głównie przez ustawę Prawo Wekslowe. Obrót wekslowy jest instrumentem nadal stosowanym powszechnie w bankowości. Poręczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem weksla, a poręczyciel zostanie wezwany do jego zapłaty gdy wystawca lub trasat nie zrealizuje płatności w okolicznościach wskazanych w wekslu (czas i miejsce).

Uśredniona stopa procentowa obowiązująca banki, które pożyczają sobie pieniądze na rynku międzynarodowym (Warsaw Interbank Offer Rate).

Wystawca weksla to osoba lub podmiot który wystawił weksel, przy czym należy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje wystawcy weksla. Wystawca weksla może być jednocześnie tym, który zobowiązuje się sam do jego zapłaty, może jednak wskazać inną osobę lub podmiot do konieczności zapłaty weksla.

Jedna z głównych stron czynności wekslowej. Wystawca może w wekslu złożyć zobowiązanie zapłaty weksla, wówczas mamy do czynienia z tak zwanym wekslem własnym, może także nastąpić sytuacja, w której wystawca weksla składa polecenie zapłaty pewnej kwoty remitentowi w określonym czasie i miejscu, wówczas mamy do czynienia z wekslem trasowanym a jego inne nazwy to weksel ciągniony lub trata.

Wystawca weksla pełni różną rolę w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wekslem własnym czy trasowanym. W przypadku weksla własnego wystawca jest jednocześnie tą stroną, która zobowiązuje się (przyrzeka) do zapłaty określonej kwoty w określonym miejscu i czasie, natomiast w przypadku weksla trasowanego wystawca weksla nie nakłada na siebie obowiązku zapłaty, a jedynie czyni polecenie zapłaty przez inną stronę czynności wekslowej.

Wystawca weksla trasowanego jest jedną z głównych stron czynności wekslowej. Weksel trasowany czyli ciągniony (trata) to taki weksel, w którym wystawca nie zobowiązuje się do zapłaty jak w przypadku weksla własnego, ale dokonuje polecenia, aby weksel został opłacony przez trasata wskazane w wekslu.

Zaangażowanie kredytowe jest jednym z terminów, które określa kwotowe lub procentowe zaangażowanie środków w wybrany strumień lokowania kapitału. Limit zaangażowania może na przykład definiować maksymalny udział inwestycji w wybraną branżę, wybrany region świata czy wybrany instrument finansowy. Zjawisko limitu zaangażowania kredytowego służy dywersyfikacji działań banku oraz minimalizowaniu ryzyk inwestycyjnych. Limit może zostać wyliczony procentowo lub w liczbach bezwzględnych.

Zabezpieczenie kredytu może mieć różnoraką formę, a zabezpieczenie rzeczowe jest jedną z częściej stosowanych form zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie rzeczowe jest wskazaniem konkretnego zasobu finansowego, które będzie formą polisy dla wierzyciela. Zabezpieczeniem rzeczowym będzie na przykład kaucja czy hipoteka.

Pytanie o możliwość udzielenia pożyczki od banku. Zapytania kredytowe zapisywane są w BIK, co wpływa na późniejszą ocenę punktową Biura Informacji Kredytowej.

Zastaw bankowy jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu i jest zagwarantowaniem bankowi, iż udzielony kredyt zostanie spłacony lub bank otrzyma należny kapitał w innej formie, właśnie między innymi ze spieniężenia zastawu bankowego. Zastawem bankowym mogą być ruchomości kredytobiorcy; takie, które będzie można stosunkowo łatwo spieniężyć w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze spłacania kredytu określonego w harmonogramie spłaty

Zabezpieczenie kredytu, które wykorzystywane jest w przypadku kredytów samochodowych. W dowodzie rejestracyjnym samochodu dokonuje się wpisu, który oznacza, że bank może sprzedać pojazd w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie spłata zadłużenia.

Zastawca to pojęcie występujące w czynności, w której dokonywana jest zmiana w ograniczonym prawie rzeczowym. Zastawca to osoba dokonująca zastawu, oddające jakąś rzecz w zastaw na rzecz zastawnika, najczęściej banku

Zastawnik jest pojęciem związanym z czynnością, w której dokonany został zastaw czyli zostało określone ograniczone prawo własności, najczęściej na rzecz banku lub innego podmiotu udzielającego świadczenia. Zastawnik w tej czynności jest osobą fizyczną lub prawną, na rzecz której dokonano zastawu, co stanowi dla podmiotu tego zabezpieczenie udzielonego świadczenia pieniężnego.

Zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty zadłużenia wraz z naliczonymi odsetkami. Zdolność kredytowa jest niezbędnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby otrzymać kredyt.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami