Compliance w mFinanse

Compliance wyłonił się z audytu oraz kontrolingu i pełni dla tych dwóch obszarów funkcję wsparcia. Compliance (z ang. tłumaczymy zazwyczaj to pojęcie jako „zgodność”) to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej. Zachowanie zgodności z przepisami prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi w instytucjach obowiązanych pozwala obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka i za takie działania odpowiada Dział Compliance.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

mFinanse  dążąc do spełniania standardów rynkowych wprowadziło i rozwija System Zarządzania Zgodnością, który służy ograniczeniu ryzyka sankcji, strat finansowych, a także utraty reputacji, przyczyniając się jednocześnie do budowy i utrwalenia pozytywnego wizerunku Grupy mBank S.A.

Zadaniem Systemu zarządzania zgodnością w mFinanse S.A. jest zapewnienie zgodności działalności Grupy mBank S.A. z:

 • przepisami prawa,
 • postanowieniami regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych,
 • standardami etyki.

System compliance ma za zadanie zapewnić równowagę w organizacji oraz:

 • wspierać pracowników/współpracowników w należytym wykonywaniu codziennych zadań,
 • zapobiegać stratom finansowym firmy, utracie reputacji,
 • eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej.

compliance

Zapewnienie zgodności w mFinanse jest realizowane poprzez działania:

 • Prewencyjne – służące zapobieganiu wystąpienia ryzyka compliance,
 • Detekcyjne – zmierzające do wykrycia, badania i eliminowania przypadków braku zgodności, a także ograniczenia ich negatywnych następstw,
 • Analityczne – polegające na weryfikacji i analizie zidentyfikowanych w organizacji przypadków braku zgodności celem uniknięcia w przyszłości zdarzeń o podobnym charakterze.

DOBRE PRAKTYKI MFINANSE

Mając na uwadze, że:

 • istnieje potrzeba ustanowienia wysokich standardów usług pośrednictwa w zakresie umów kredytu hipotecznego,
 • odpowiednia wiedza i kompetencje personelu pośredników kredytowych pozwalają na uzyskanie wymaganego poziomu profesjonalizmu,
 • usługi pośrednictwa w zakresie umów kredytu hipotecznego powinny być oparte na zrozumieniu potrzeb, sytuacji finansowej i osobistej, preferencjach i celach kredytobiorcy – konsumenta,

a także wychodząc naprzeciw postanowieniom ustawy z 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami mFinanse uznała za niezbędne przyjęcie Dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym przez mFinanse S.A.

Dokument „Dobre praktyki mFinanse”>>

>> Od 8 grudnia 2022 r.  mFinanse S.A. jest również członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ZPF jest Związkiem Pracodawców i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, zarządzających wierzytelnościami, pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. 

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym. W swoich działaniach kieruje się wartościami takimi jak: dobro wspólne, etyka biznesu, eksperckość i kompetencje oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych, przyjęliśmy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF , które stanowią zbiór zasad postępowania przedsiębiorstw działających na rynku finansowym.

>> Otrzymaliśmy Certyfikat Członkostwa ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Każdy klient i partner biznesowy mFinanse, w przypadku, gdy uzna, że doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF, może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony:

 • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
 • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl

SZKOLENIA

Jednym z priorytetowych zadań Zespołu Compliance jest prowadzenie szkoleń dla nowych oraz obecnych pracowników i współpracowników mFinanse.

Szkolenia mają na celu budowanie kultury zgodności w organizacji.

W trakcie szkoleń pracownikom i współpracownikom przybliżane są zagadnienia m.in. z obszaru:

 • Compliance,
 • RODO
 • Cyberbezpieczeństwa.

Zasady wręczania i przyjmowania prezentów w mFinanse  – o czym należy pamiętać

 • Wartość przyjmowanego lub wręczanego prezentu  przez pracownika czy współpracownika nie może przekroczyć 250 PLN,  bez dodatkowych ograniczeń.
 • Prezentem mogą być drobne upominki,  wszelkiego rodzaju zaproszenia np. na szkolenia,  wydarzenia, imprezy, konferencje.
 • Każdy pracownik lub współpracownik wręczający lub otrzymujący prezent ma obowiązek  poinformować o tym fakcie Compliance Officera.

WAŻNE

Zabronione jest wręczanie i przyjmowanie przez pracowników

lub współpracowników mFinanse gotówki oraz jej ekwiwalentu.

Prezenty, których wartość przekracza 250 PLN, obligatoryjnie należy zgłosić na adres compliance@mfinanse.pl

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA 

Wdrożyliśmy zasadę zero tolerancji dla przypadków korupcji i nadużyć. Zwalczanie korupcji w mFinanse S.A. to nieodłączna część systemu przeciwdziałania nadużyciom

 • Kogo dotyczy Polityk antykorupcyjna?

Wszystkich! Niezależnie od stanowiska oraz rodzaju zatrudnienia, aż po kontrahentów współpracujących z mFinanse. Polityka nie wprowadza wyjątków ! Reguły gry są takie same dla każdego z nas.

 • Konflikt interesów

Przez konflikt interesów należy rozumieć rzeczywiście występującą lub mogącą się pojawić sytuację, w której interesy osobiste pracownika/współpracownika mogą kolidować z bezstronnym i obiektywnym wykonywaniem obowiązków służbowych lub naruszać interes mFinanse.

 • Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów w mFinanse

mFinanse prowadzi działalność w sposób transparentny z poszanowaniem przepisów prawa, postanowień regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych oraz najwyższych standardów etycznych. W celu eliminowania nieprawidłowości, firma wdrożyła do stosowania Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów.

POLITYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA

W mFinanse nie akceptujemy żadnej formy dyskryminacji czy zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Każdy pracownik oraz współpracownik powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy czy współpracownicy powinni zgłaszać je za pośrednictwem określonych kanałów komunikacji.

SYSTEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

W mFinanse obowiązuje System Zgłaszania Naruszeń określony w Polityce anonimowych zgłoszeń nieprawidłowości. W ramach tego systemu umożliwia się pracownikom, współpracownikom oraz dostawcom, kontrahentom sygnalizowanie naruszeń, potencjalnych naruszeń oraz działań niezgodnych z prawem za pośrednictwem ustalonych kanałów komunikacji.

WAŻNE

W mFinanse zgłoszenia nadużyć można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie mFinanse w zakładce Compliance lub bezpośrednio pod linkiem https://whistleblowing.mfinanse.pl

Zgłoszenia można przesy%CLS

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami