Regulamin

Regulamin korzystania z formularzy kontaktowych zawartych
w serwisie www.mfinanse.pl oraz w komunikatorach internetowych

 • Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.mfinanse.pl lub wykorzystywanych w komunikatorach internetowych jest dobrowolne.
 • Korzystający z wyżej określonych formularzy kontaktowych (dalej zwany zamiennie Użytkownikiem lub Korzystającym) może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego bierze odpowiedzialność prawną.
 • Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się cudzymi danymi bez zgody osoby uprawnionej może skutkować odpowiedzialnością prawną w zakresie prawa cywilnego lub prawa karnego.
 • Skorzystanie z formularza kontaktowego jest działaniem jednoznacznie wskazującym na udzielenie przez Korzystającego zgody na przetwarzanie przez mFinanse S.A. danych zamieszczonych w aplikacji lub formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym przez Spółkę mFinanse S.A.
 • Administratorem podanych danych osobowych jest mFinanse S.A. Celem przetwarzania jest umożliwienie kontaktu telefonicznego ze strony konsultanta mFinanse S.A. i przedstawienia oferty produktowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby ten kontakt mógł nastąpić. Dane podawane w kalkulatorach kredytowych w formularzach nie są w żaden sposób rejestrowane lub utrwalane przez mFinanse S.A.. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie jego danych. W innym przypadku będą one przechowywane bezterminowo w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości. Wycofanie zgody uniemożliwi mFinanse S.A. kontakt z Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo żądania od mFinanse dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. mFinanse S.A. poinformuje Użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych przez mFinanse. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do Administratora na adres konatkt@mfinanse.pl lub kontaktować się w tych sprawach z inspektorem ochrony danych mFinanse S.A. adres e-mail rodo@mfinanse.pl
 • Odbiorcami danych osobowych Korzystającego podanego w formularzu mogą być firmy obsługujące mFinanse S.A. pod kątem informatycznym. Odbiorcą danych może być też mBank S.A. przetwarzający pozyskane dane w celu realizacji swojego prawnie usprawiedliwionego interesu w postaci współdziałania z mFinanse S.A. w przygotowaniu oferty produktowej.
 • Korzystającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazania jego danych osobowych do mBank S.A., przy czym po jego uwzględnieniu przedstawienie oferty przez mFinanse S.A. może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi drogą elektroniczną na adres: rezygnacja@mfinanse.pl, wysłane z adresu, który Korzystający podał w formularzu.
 • Skorzystanie przez Użytkownika z formularza, który wśród danych osobowych zawiera numer telefonu wskazany do kontaktu ze strony mFinanse S.A., traktowane jest tak wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie go do celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • mFinanse S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. mFinanse S.A. oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. 
 • Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i wyłącznie jego Użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe dotyczy również komunikacji Użytkownika z mFinanse S.A. za pośrednictwem komunikatora dostępnego za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/mFinanse/.
 • Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.mfinanse.pl są zastrzeżone.
 • Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Internetowego pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich należących do mFinanse S.A. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez zgody mFinanse S.A.
 • mFinanse S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami