Regulamin dodawania opinii o Ekspertach mFinanse S.A. w serwisie www.mfinanse.pl

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii oraz Ocen przez Użytkowników na temat Ekspertów mFinanse S.A. na stronie internetowej https://mfinanse.pl/.

Użytkownik zamieszczając w serwisie www.mFinanse.pl Opinię oraz Ocenę Ekspertów akceptuje  postanowienia niniejszego regulaminu.

Definicje:

Administrator– mFinanse S.A.- pośrednik finansowy i ubezpieczeniowy, administrator strony internetowej  www.mfinanse.pl .

Ekspert mFinanse S.A.- pracownik/współpracownik mFinanse S.A. realizujący czynności pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego na rzecz Użytkownika.

Ocena– ocena wystawiana przez Użytkownika Ekspertowi mFinanse S.A. w serwisie www.mFinanse.pl wg następujących kryteriów: komunikatywność, terminowość, profesjonalizm, wiedza, zrozumienie potrzeb w oparciu o pięciostopniową skalę. Na podstawie indywidualnych Ocen Eksperta mFinanse S,A, wyliczana jest średnia ocen.

Opinia– informacja zamieszczona przez Użytkownika w serwisie www.mFinanse.pl wyrażająca  stanowisko Użytkownika co do świadczonych przez Eksperta mFinanse S.A. usług.

Serwis– strona internetowa www.mFinanse.pl .

 Użytkownik– klient mFinanse S.A., który skorzystał z usług świadczonych przez Eksperta mFinanse S.A., któremu wystawia opinię oraz ocenę w Serwisie.

Zasady dodawania Opinii i wstawiania Ocen przez Użytkownika:

 1. Opinie oraz Ocenę mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy.
 2. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu) oraz imię. Administrator może wykorzystać wymienione w Serwisie dane celu weryfikacji prawdziwości okoliczności opisanych w treści Opinii.
 3. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad pisowni i gramatyki.
 4. Dla zamieszczenia Opinii nie jest konieczne wystawienia Opinii. Wystawienie Oceny nie wymaga zamieszczenia przez Użytkownika Opinii w Serwisie.
 1. Przedmiotem Opinii oraz Oceny stanowić powinny poziom oraz jakość świadczonych przez Eksperta mFinanse S.A. usług, a także jego postawa względem klientów.
 2. Wystawiane przez Użytkownika Opinie oraz Oceny o Ekspertach mFinanse S.A. powinny opierać się na osobistych i bezpośrednich doświadczeniach Użytkownika.
 3. Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest dodawanie opinii w celu pomówienia.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Opiniach treści reklamowych oraz marketingowych.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie w Opiniach odnośników do innych stron internetowych.
 6. Opinia wystawiona przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji jej treści. przez Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Administratora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii zamieszczanych przez Użytkowników.

Postanowienia końcowe:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem zamieszczającym w Serwisie Opinie.                         
 2. Administrator ma  prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  Zmiany w Regulaminie  wchodzą  w życie z dniem publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie.                                                                                  
 3. Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji zawiera Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez mFinanse S.A. dostępny na stronie internetowej www.mfinanse.pl.                     
 4. Administratorem podanych danych osobowych jest mFinanse S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja Umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych. Podane dane osobowe, tj. imię oraz adres email Użytkownika przechowywane będą przez czas realizacji Umowy oraz przez okres niezbędny dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. Użytkownik ma prawo żądania od mFinanse S.A. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. mFinanse S.A. poinformuje Użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych przez mFinanse. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do Administratora na adres konatkt@mfinanse.pl lub kontaktować się w tych sprawach z inspektorem ochrony danych mFinanse S.A. adres e-mail rodo@mfinanse.pl
Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami