źródła dochodu kredyt gotówkowy
25 stycznia 2024

Źródła dochodu, które umożliwiają otrzymanie kredytu gotówkowego, obejmują różne formy stabilnych i regularnych wpływów finansowych, nie tylko pracę etatową.

Aby wniosek o kredyt gotówkowy został pozytywnie rozpatrzony, trzeba wykazać źródło i wysokość dochodów. Źródło (albo źródła) dochodu to jedna z najważniejszych składowych zdolności kredytowej, którą wyliczają banki przed udzieleniem finansowania. Robią to, bo muszą — obligują je do tego odpowiednie przepisy — a także po to, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Starannie sprawdzają więc, czy dochody kredytobiorcy są na tyle wysokie, aby wystarczyło ich na wszystkie comiesięczne zobowiązania podwyższone o ratę kredytu.

Co to jest dochód i źródło dochodu?

Gdy w codziennych rozmowach pada słowo „dochód”, zwykle rozumie się przez nie kwotę, jaką otrzymuje się na rękę za wykonywaną pracę. Z ekonomicznego punktu widzenia, można ją określić jako dochód netto. Gdy zajrzeć do Słownika Języka Polskiego PWN, można tam znaleźć wyjaśnienie, że dochód to „suma wpływów pieniężnych w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa, jednostki w określonym czasie pomniejszona o koszty ich uzyskania”.

Myślisz o kredycie gotówkowym?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

Czym jest dochód, definiuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. 1128, art. 3 ust. 1. pkt. 2b). Zgodnie z nią, dochody (przychody) osiąga się m.in. z:

– pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

 • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład;
 • położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości, części lub zbycia jakichkolwiek praw do niej;
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

Bardzo istotna jest legalność źródła dochodu. Aby bank uznał dochód i na jego podstawie wyliczył zdolność kredytową, należy przedstawić jego udokumentowane źródło: umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, odcinek emerytury lub wyciąg z rachunku osobistego potwierdzający wysokość świadczenia emerytalnego itd.

Warto przy okazji zaznaczyć, że nie każde świadczenie opiekuńcze czy wychowawcze zostanie przez bank zaakceptowane. Bank jako źródła dochodu nie uzna także zasiłku dla bezrobotnych, stypendium lub jednorazowych świadczeń pieniężnych.

Jakie źródła dochodu umożliwią kredyt gotówkowy?

Na podstawie powyższej ustawy można stwierdzić, że wnioskując o kredyt gotówkowy, jako źródło dochodu — oprócz umowy o pracę — można wskazać:

 1. dochód z wynajmu nieruchomości — dotyczy to także prywatnego najmu mieszkania, nie tylko w ramach działalności gospodarczej. Istotne jest, aby najem był legalny, tzn. jego podstawą była umowa między stronami, ze wskazaniem kwoty czynszu najmu, która podlega opodatkowaniu. Ważne jest również, aby termin umowy był odpowiednio długi — jeśli kończy się za miesiąc albo dwa, bank może odrzucić wniosek kredytowy podparty takim źródłem dochodu;
 2. dochód z prowadzonej działalności gospodarczej — w zależności od warunków w poszczególnych bankach, zwykle wymagane jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona min. 6 miesięcy. Czasami okres ten wynosi rok, sporadycznie dwa lata (szczególnie w przypadku kredytów gotówkowych). Podczas składania dokumentów bank będzie wymagał m.in. wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypisu z KRS, który nie może zostać wygenerowany później niż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za ostatni rok podatkowy;
 3. dochód z umowy zlecenia i umowy o dzieło — większość banków akceptuje umowy cywilnoprawne jako źródło dochodu. Przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego zostanie wzięte pod uwagę, od jak dawna trwa współpraca, czy dochody są regularne i względnie równe, a także jakie są rokowania na przyszłość, czy np. umowa zakłada dłuższe korzystanie z usług zleceniobiorcy;
 4. dochód z gospodarstwa rolnego — trudności w udokumentowaniu faktycznych dochodów, sezonowość i zależność od czynników zewnętrznych (np. pogody) to główne przeszkody, jakie mogą dzielić rolnika od otrzymania kredytu gotówkowego. Jednak nie dla każdego banku są one problematyczne. Czasami wystarczy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące liczby hektarów przeliczeniowych albo faktury dokumentujące sprzedaż w ostatnich miesiącach/roku. Warunkiem stawianym rolnikom ubiegającym się o kredyt jest także udokumentowanie stażu prowadzenia działalności rolniczej, analogicznie jak w przypadku przedsiębiorców.

Planujesz większe wydatki?

Skonsultuj kredyt gotówkowy z ekspertem mFinanse

Ponadto o kredyt można starać się także, gdy ma się udokumentowane dochody w postaci:

 1. renty — banki przyznają kredyty gotówkowe osobom, które mają przyznaną rentę rodzinną bądź z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Atutem jest, gdy renta jest przyznana na czas nieokreślony. Jeśli jednak kredytobiorca ma ją otrzymywać w określonym z góry czasie, bank może udzielić kredytu tylko na analogiczny okres;
 2. emerytury — jest świadczeniem otrzymywanym bezterminowo, więc jeśli tylko jej kwota pozwala na zaciągnięcie zobowiązania, banki najczęściej przychylają się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Należy tylko dołączyć do niego decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego i/albo dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury oraz jej wysokość;
 3. zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku chorobowego podczas długotrwałego zwolnienia lekarskiego — jeśli umowa o pracę kobiety będącej na zasiłku macierzyńskim pozostaje w mocy, bank traktuje ją tak samo, jakby czynnie pracowała. Podobnie sytuacja wygląda z osobami przebywającymi na długotrwałych zwolnieniach lekarskich — jeśli mają wypłacany zasiłek, większość banków udzieli im kredytu gotówkowego, choć są od tej reguły wyjątki.

Co jeszcze liczy się oprócz wysokości i źródła dochodu?

Wnioskując o kredyt gotówkowy, bank każdorazowo przeanalizuje nasze możliwości i zestawi je z preferowaną opcją kredytu, np. kwotą, jaką chcemy pożyczyć. Jeśli jest to niska kwota na krótki okres kredytowania, łatwiej o pozytywną decyzję instytucji finansowej.

Aby poznać najkorzystniejsze oferty banków, można skorzystać z kalkulatora rat kredytu gotówkowego. Podając kwotę kredytu, okres pożyczki i swój wiek, kalkulator porówna oferty mBanku oraz wielu innych banków i wskaże najlepsze opcje. Dzięki niemu można też sprawdzić, jak zmienią się wysokości rat, jeśli np. okres kredytowania zostanie skrócony albo wydłużony — być może ten parametr zaważy na tym, czy kredyt zostanie udzielony.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.