dyrektywa csrd esg
13 lipca 2023

Od 2024 roku zacznie obowiązywać w Polsce Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).  Co na kraje członkowskie nakłada nowy unijny obowiązek? Zgodnie z nim wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat ESG*, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Są one oparte na wspólnych kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi UE i zapewnieniem zrównoważonego rozwoju.

Jak dyrektywa wpłynie na polskich przedsiębiorców?

Dla globalnych inwestorów spełnianie kryteriów ESG zaczyna być standardem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowane grupy użytkowników otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Na ich podstawie będą podejmowały decyzję o tym, w którym kraju inwestować i jakich dobierać sobie kooperantów. Tym samym, uzyskają dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Chcesz rozwinąć swoją firmę?

Skonsultuj możliwości finansowania z ekspertem mFinanse

Z kolei dla podmiotów raportujących jest to szansa na pokazanie – poprzez możliwość przedstawienia swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – że są społecznie odpowiedzialne. Dzięki temu będzie im także łatwiej uzyskać dostęp do kapitału na dalszy rozwój. Unikną też dodatkowego, indywidualnego przedstawiania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w związku z zapytaniami inwestorów, banków czy partnerów handlowych.

Dyrektywa to jednak dodatkowe obowiązki. Prawie 4 tys. spółek w Europie będzie mieć bardzo wywindowane kryteria raportowania ESG, emisyjności. One będą dotyczyć trzech kwestii:

 • Pierwszy to informacje o samej spółce: jaki ma budynek, co produkuje i jakie to generuje emisje?
 • Drugi poziom to: co spółka kupuje, np. paliwo i energię?
 • Trzeci, najtrudniejszy poziom raportowania to ocena, czyli całego łańcucha dostaw i wszystkich emisje pośrednich, generowanych przez dostawców, czy producentów podzespołów w cyklu produkcyjnym danej spółki.

Czynniki ESG, które są dziś głównym kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, mają, więc coraz większe przełożenie na ich rentowność. Firmy, które nie przyłożą do nich odpowiedniej wagi, muszą się liczyć z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału.

Jak będzie wyglądało wdrożenie nowych przepisów?

Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie UE, będzie miała 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów, ale największe spółki obowiązek sprawozdawczy będą realizować już od stycznia 2024 r. Ponadto dyrektywa nałożyła na przedsiębiorstwa wymóg poddania się niezależnym audytom i certyfikacji. Łącznie w Polsce dotyczyć ma ok. 3,5 tys. firm wobec obecnych 150.

Dyrektywa przewiduje trzyetapowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków:

1/ W pierwszym etapie sprawozdawczość obejmie największe podmioty, które już raportują informacje niefinansowe (na podstawie Ustawy o rachunkowości) – w 2025 r. będą składać raporty za rok 2024. To spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD i zatrudniające powyżej 500 pracowników.

2/ 2026 r. raportować będą pozostałe duże jednostki – te, które nie podlegają dyrektywie NFRD i zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub mające 40 mln € obrotów i/lub 20 mln € całkowitych aktywów.

3/ Małe i średnie przedsiębiorstwa a także inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie przedstawią swoje dane w 2027 r.

Co założenia ESG przyniosą polskim firmom?

Ich realizacja wpływa na reputację i stabilność danej spółki oraz zdolność do generowania zysków w dłuższej perspektywie czasu. Nie bez powodu, z roku na rok, coraz więcej firm i instytucji finansowych uwzględnia założenia ESG w swoich inwestycjach i decyzjach biznesowych.

Jest wiele polskich firm, które realizują politykę zrównoważonego rozwoju od wielu lat a nowy obowiązek nie jest dla nich zaskoczeniem. Taką spółką jest m.in. mBank, który w swojej strategii na lata 2021-2025 realizuje założenia ESG tworząc fundament biznesu grupy mBanku, której częścią są mFinanse. Działalność ta przynosi korzyści zarówno klientom, pracownikom, akcjonariuszom, partnerom biznesowym i całemu społeczeństwu i pozwala wyrastać na lidera odpowiedzialnej bankowości w Polsce. 

mFinanse – Strategiczne cele ESG

mBank realizuje agendę ESG wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi, takimi jak mFinanse. Obejmuje ona wszystkie trzy obszary: środowiskowy (E), społeczny (S) i zarządczy (G).

W zakresie środowiskowym realizujemy cele m.in. poprzez:

 • Finansowanie zielonych branż, takich jak energia odnawialna, elektromobilność czy recykling (10 mld zł do 2025 roku);
 • Finansowanie ekotransformacji gospodarki i wspieranie w niej klientów;
 • Oferowanie zielonych produktów finansowych, w tym ekokredytów, kont bankowych “mniej papieru” czy kart płatniczych „mniej plastiku”;
 • Zaprojektowaną ścieżkę dekarbonizacji zgodnie z wiodącymi metodologiami, która pozwoli

Osiągnąć pełną neutralność klimatyczną netto grupy mBanku do 2050 roku;

 • Ochronę klimatu z pomocą polityk kredytowych, w tym niefinansowanie budowy bądź rozbudowy kopalń węgla i elektrowni węglowych;
 • Ograniczenie własnego wpływu na środowisko, poprzez zakup prądu z OZE

W zakresie wpływu na społeczeństwo realizujemy swoje cele:

 • Zwiększając dostępność usług bankowych dla wszystkich Klientów, dbając o bezpieczeństwo i poufność ich danych czy pomagając im unikać cyberzagrożeń
 • Promując różnorodności Pracowników; wyrównując szanse kobiet i mężczyzn; zapobiegając mobbingowi i innym zachowaniom nieakceptowanym; wspierając rozwój zawodowy; dbając o satysfakcję i zaangażowanie pracowników oraz pomagając pracownikom dbać o swój dobrostan oraz łączyć życie zawodowe i prywatne.

Ponadto kompleksowo wspieramy edukację matematyczną dzieci i młodzieży, za pośrednictwem mFundacji; kontynuujemy strategiczną współpracę z WOŚP; wspieramy artystów w ramach programu „m jak malarstwo”; ułatwiamy darczyńcom przekazywanie datków na cele społeczne; wspieramy organizacje pozarządowe oraz chronimy prawa człowieka, w tym w relacjach z klientami i dostawcami

W zakresie odpowiedzialnego zarządzania przestrzegamy zasad, które wynikają z przepisów prawa, standardów biznesowych i norm etycznych, m. in:

 • Przeciwdziałanie korupcji;
 • Zapobieganie konfliktom interesów;
 • Zobowiązanie swoich dostawców do przestrzegania standardów ESG i pomoc w zdobyciu niezbędnej wiedzy w tym zakresie;
 • Zapobieganie nadużyciom;
 • Ochrona sygnalistów;
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Przestrzeganie sankcji międzynarodowych;
 • Przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym;
 • Stosowanie regulacji wewnętrznych oraz odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem;
 • Stosowanie audytu wewnętrznego oraz przestrzeganie praw akcjonariuszy, w tym mniejszościowych

* ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.